© 2019 Taiwan Brass Band

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
新北市, 臺灣 | brassbandtaiwan@gmail.com 

樂團行政團隊

團長/指揮:陳長伯老師    ✉️

企劃經理 :楊雅媜          ✉️

行政經理 :葉棟樑          ✉️

行銷經理 :蔡明憓          ✉️

人事經理 :門利軒          ✉️

財務經理 :文上砡          ✉️